Rugăciune pentru soţ (soţie)

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ne-ai învăţat ca întotdeauna să ne rugăm unul pentru celălalt, căci aşa vom împlini legea Ta şi ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare şi păzeşte pe soţul meu (soţia mea), pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte. Dăruieşte-i sănătate şi deplină înţelepciune, să-şi poată îndeplini îndatoririle sale după voia şi poruncile Tale. Fereşte-l (-o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. Întăreşte-l (-o) în dreapta credinţă şi în dragoste desăvârşită, ca să lucrăm împreună faptele bune şi să ne tocmim viaţa după sfintele Tale aşezări şi porunci. Că a Ta este stăpânirea şi puterea în veci. Amin!

Rugăciune pentru copii

Doamne Dumnezeule, care prin ştiinţa Ta ai zidit pe om şi i-ai dat suflare de viaţă, binecuvântându-l şi spunând: „Fii roditor, înmulţeşte-te şi umple pământul!”; şi în Cana Galileii prin Fiul Tău adevărat ai binecuvântat cununia şi prin aceasta ai binecuvântat şi naşterea de copii, cu smerenie mă rog bunătăţii Tale, cerându-ţi să binecuvântezi şi să ai milă întotdeauna de aceşti copii pe care mi i-ai dăruit. Păzeşte-i de toate relele văzute şi nevăzute. Porunceşte îngerilor Tăi să fie întotdeauna cu ei şi să le îndrepte paşii numai spre lucruri bune, ca ei să Te preamărească pe Tine în toate zilele vieţii lor. Cu multă umilinţă rog marea Ta bunătate ca neîncetat să reverşi harul Tău şi să te milostiveşti asupra copiilor mei, pe care Tu ai binevoit să mi-i dăruieşti. Umple-i pe ei de înţelepciune şi pricepere. Îndreaptă paşii lor pe căile omeniei, ale dreptăţii, ale dragostei de oameni şi ale bunei-cuviinţe.Ajută-mi a cultiva în ei bunătatea şi a-i face folositori loruşi şi obştei în mijlocul căreia trăiesc. Dă-le lor comorile cereşti ale virtuţii, care nu pier niciodată. Nu cer pentru ei, Doamne, bogăţii pământeşti, ci te rog dă-le un trup sănătos şi iubitor de osteneală, precum şi suflet luminat şi râvnitor spre tot binele, ca să ajungă buni fii ai Sfintei noastre Biserici, ca de-a pururi să binecuvânteze numele Tău! Amin!

Rugăciune pentru părinţi

Dumnezeule al bunătăţii, care mi-ai dat părinţi, prin care am avut parte de binecuvântările Tale, Îţi mulţumesc Ţie pentru viaţa pe care mi-ai dat-o prin ei, şi pentru că le-ai dat putinţa să aibă grijă de mine. Mă rog Ţie, cu smerenie, pentru sănătatea şi pacea lor. Îndelung – răbdător Dumnezeule, primeşte mulţumirile mele pentru binecuvântările date părinţilor mei. Atotputernicule, ai milă de ei în continuare şi iartă-le păcatele. În bunătatea Ta, răsplăteşte-i pentru grija şi dragostea pe care mi-au arătat-o; apără-i de toate necazurile şi întristările, şi dă-le lor viaţă lungă şi fericită. Binecuvântează-ne, Doamne, ca să facem numai ceea ce este plăcut în faţa Ta şi împreună să slăvim numele Tău, în toate zilele noastre. Amin.

Rugăciune pentru fraţi şi surori

Doamne, Ţie mă rog, ţine pe fraţii mei (ori fratele meu) şi surorile mele (ori sora mea), dăruieşte-le lor sănătate, viaţă lungă şi darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale şi să facă cele ce sunt după voia Ta cea sfântă. Dăruieşte-ne, Doamne, ca de acum până la sfârşitul vieţii să ne iubim şi să ne cinstim unii pe alţii. Căci, dupa cuvântul Tău, ce este mai bun şi mai frumos decât a fi fraţii împreună? Aşa, Doamne, ascultă rugăciunea noastră şi milostiv fii nouă. Că bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune pentru binefăcători

Dumnezeule al dragostei, Ţie Îţi sunt dator a-Ţi mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi ocrotirii, de care mă bucur. Cel ce eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale peste aceia pe care inima mea îi cinsteşte şi îi iubeşte, peste robii Tăi (numele). Apără-i de toate primejdiile ce bântuie viaţa muritorilor pe pământ. Fă să răsară asupra lor întotdeauna un soare strălucitor, ca să risipească norii grijilor şi ai suferinţelor din viaţa lor. Umple inima lor de bucuria mântuirii Tale, povăţuieşte-le paşii pe căi drepte, în scopul mântuirii şi al fericirii. Nu lăsa ca apăsătoarele suferinţe să le înnoureze fruntea şi să le amărască inima. Nenorocirile lor să nu facă a li se coborî lacrimi în ochi, inima lor să nu fie jertfa întristărilor. Fă ca fiecare din zilele lor să fie o frumoasă zi de primăvară, viaţa lor să se asemene unui râu limpede şi lin. Iar dacă vor fi ameninţaţi de nenorocire, fii apărătorul şi ocrotitorul lor, precum ei sunt apărătorii mei. Ori în ce parte vor merge sau se vor afla, umbreşte-i cu bunătatea şi apărarea Ta. Dă-le, Dumnezeul meu, toate plăcerile şi toate bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun să-i însoţească şi să-i păzească în toate zilele lor şi, după o viaţă lungă, plină de binefaceri şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile Tale cele fără de sfârşit, gătite tuturor celor ce lucrează virtutea. Amin!

Rugăciune pentru cei adormiţi

Bunule Doamne, aminteşte-Ţi de robii Tăi (numele) şi de toate rudeniile lor după duh şi după trup şi iartă-le lor greşelile pe care le-au săvârşit în timpul vieţii lor, pentru că nimeni nu este fără de păcat în afară de Tine, care ai puterea să dai pace celor plecaţi dintre cei vii. Prin Dumnezeiasca Ta înţelepciune şi dragoste pentru oameni, Tu binecuvântezi şi dai fiecăruia ceea ce are nevoie. Mântuitorule, odihneşte sufletele robilor Tăi (numele) şi ale tuturor rudeniilor lor după duh şi după trup, care şi-au pus nădejdea în Tine, Atotputernicule. În mijlocul Sfinţilor, Iisuse Hristoase, odihneşte sufletele robilor Tăi, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Amin