Către Tatăl Ceresc

Mulţumim, Părinte ceresc, pentru toate binefacerile de care ne-ai învrednicit pe noi, nevrednicii, dintru început şi până în ceasul de acum, pentru cele pe care le ştim şi pentru cele pe care nu le ştim, pentru cele arătate şi pentru cele nearătate. Tu, Cel Ce ne-ai iubit atât de mult încât pe Însuşi Fiul Tău, Cel Unul-Născut, L-ai dat pentru noi, fă-ne, Doamne, vrednici de iubirea Ta! Dă-ne înţelepciune prin cuvântul Tău, iar prin frica de Tine insuflă-ne tărie. Şi orice am greşit, cu voie sau fără de voie, iartă-ni-le şi nu le lua în seamă. Păzeşte-ne sufletele întru sfinţenie, astfel încât, în faţa scaunului Tău de judecată, să avem cunoaştere desăvârşită şi sfârşit vrednic de iubirea Ta de oameni. Adu-ţi aminte, Doamne, de toţi cei ce cheamă întru adevăr numele Tău, de toţi cei care ne voiesc binele şi de toţi cei ce ne voiesc răul, că toţi suntem oameni şi tot omul e deşertăciune. Fă-ne, Doamne, părtaşi marii Tale milostiviri!

Amin!

Către Domnul Iisus Hristos

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur, aduc Ţie mulţumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine nevrednicul robul Tău. Te slăvesc, Te laud şi Te cânt ca pe un Domn, Stăpân şi Făcător de bine!

Şi iarăşi căzând înaintea Ta, îţi mulţumesc şi cu smerenie mă rog nemăsuratei şi negrăitei Tale milostiviri, ca şi de acum înainte să-mi dăruieşti faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine şi de aproapele meu. lzbăveşte-mă de tot răul şi necazul. Dăruieşte-mi linişte şi mă învredniceşte ca în toate zilele vieţii mele totdeauna mulţumire să-Ţi aduc şi să grăiesc şi să cânt cele preabune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.